Populärbeskrivningar

Här finns länkar till populärbeskrivningar av projekt som beviljats anslag från och med 2007.

Projekt-nr

Projekttitel

F07:03 Instrument för privatskogsägarens målformulering
F07:04 Lönsamt uttag av energived i yngre skog för den private skogsägaren
F07:08 Comparision of Social Returns Provided by Resources in the Swedish Forest Commons versus in NIFP Shareholders Privatly Managed Forests in Forest Commons in Boreal Sweden. 

F08:02

Forskarskolan "Skogens skötsel och hållbara nyttjande"

F08:08

Forest management practices considering improved technology for increased use of bio-fuel

F08:09

Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall
genom förbehandling av frön och småplantor
F09:04 Mätning av beståndsdata med ny sensorteknik på gallringsskördare
F09:05 Förbättrade skogsbruksplanermed hjälp av data från Lantmäteriets laserskanning
F10:03 Skogsägarnas affärsprinciper – hur väljer skogsägarna sina affärspartner och hur nöjda är de med affärerna?
F10:04  Har kvinnliga skogsägare blivit mer aktiva?
F10:09 Överlevnad av rödlistade mossor och lavar på hyggen och i hänsynsytor
F12:05 Mobilt mätsystem för insamling av träd- och beståndsdata
F12:11 Is the risk of seedling damage by pine weevils in forest regenerations related to forest management in the surrounding landscape?
F13:06 Effekt av behandling med urea och pergamentsvamp mot rotticka hos granstubbar av varierande storlek
F13:13 Hur påverkar klimatförändringarna granbarkborren och den större märgborren?
F14:02

Utvärdering av metoder för mätning av rundved i trave

F14:04

Tillväxteffekter av dikesrensning – en surveystudie

F14:18

Betalningsgrundande eller betalningsstödjande virkesmätning med skördare

F16:02

Tillväxteffekter efter upprepade helträdsuttag i gallringsskog

F11:04

Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare

F15:04

Mobil laserskanning för insamling av träddata

F15:06

Push&Pull”-en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpningen

F16:12

Conservation value of low-productive forests

F17:05

Hur påverkas föryngring av körning på skogsmark?