Ansökan – Anvisningar och blanketter

Brattåsstiftelsen mottar normalt forskningsansökningar en gång årligen. Sista dag för ansökan är 30 september. Anslag kan beviljas till projekt med upp till fyra års löptid. Här hittar du också information om ansökningsförfarandet och blanketter.

Anvisningar

Ansökan ska upprättas på Brattåsstiftelsens och Norra Skogs Forskningsstiftelse gemen­samma blankett (Ansökan.pdf).

Blanketten finns på respektive stiftelses hemsida. Den ska fyllas i digitalt. Den mottas en gång per år av Brattåsstiftelsen senast 30 september. Norra Skogs Forskningsstiftelse har normalt flera ansökningstillfällen per år. Dessa aviseras på deras hemsida

Ansökningsblanketten – instruktioner

Del 3: Här anges medsökande i förekommande fall.

Del 4: Högst 4-åriga anslag kan sökas. Detta gäller båda stiftelserna. Ange om medel sökts eller beviljats hos annan finansiär.

Del 5: Bilagorna 1, 2 och 3 är obligatoriska.

Bilaga 1. Projektbeskrivning (max 5 sidor) bör innehålla följande rubriker:

  • Bakgrund (inkl. sammanfattning av forskningen inom området hittills med referenser)
  • Motivering
  • Mål, teorier och/eller hypoteser
  • Metod
  • Genomförande
  • Plan för publicering och information till avnämarna, normalt inkl. det enskilda skogsbruket
  • Organisation

Bilaga 2. Fördelning av kostnader på olika poster. (Blankett)

Notera att kostnaderna för Publikation/information ska vara exkl. lönekostnader enligt raderna 1 och 2. Däremot ska övriga kostnader som kan hänföras till Publikation/information, t.ex. för köp av externa tjänster, inkluderas. 

Bilaga 3. CV och publicering

Själva CV får vara på högst 2 sidor. Publikationslistan ska endast innehålla den sökandes respektive eventuella medsökandes tre viktigaste publikationer med relevans för ansökan samt samtliga publikationer under de tre senaste åren. Ytterligare bilagor kan innehålla övriga upplysningar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska skickas per post i 1 (ett) undertecknat original samt i form av pdf-fil till adresser som framgår på blanketten. Alla ansökningsdokument ska vara respektive stiftelse tillhanda senast det datum som aviserats. De får vara skrivna på engelska.

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem blanketterna för ansökan och kostnadsfördelning. 

Ansökan skickas till:

Brattåsstiftelsen för skogsvetenskaplig forskning
Storgatan 22
852 31 Sundsvall

e-post: brattas@stiftelserna.com

Du kan också skicka den till:

Norra Skogs Forskningsstiftelse
Skeppargatan 1
9094 03 Umeå

e-post: eva-maria.ekstrom@norraskog.se