Brattåsstiftelsens behandling av blanketter

Ofullständiga ansökningar tas normalt inte upp till behandling och återsänds till den sökande. En första granskning av ansökningarna sker inom styrelsen, varvid ansökans relevans prövas i förhållande till stiftelsens ändamålsparagraf samt till ev. särskilt intressant forskningsområde som annonserats.

Om relevansen inte är tillräcklig meddelas den sökande om att granskningen avbryts.

De ansökningar som befinns relevanta överlämnas sedan till tre oberoende bedömare som speciellt granskar ansökans vetenskapliga kvalitet och forskarens eller forskargruppens vetenskapliga kompetens.

Med stöd av bl.a. denna utomstående bedömning fattar styrelsen sedan beslut, vilket normalt sker senast den 15 december.

Faktorer i den externa granskningen:

  • Ansökans vetenskapliga kvalitet
  • Potential att ge nytta för slutanvändare
  • Forskarens/forskargruppens vetenskapliga kompetens
  • Erfarenhet och förmåga att leda och administrera projekt
  • Budget i relation till det föreslagna arbetet (kostnadseffektivitet)
  • Övrigt

I sin slutliga bedömning tar styrelsen förutom till de ovanstående faktorerna dessutom hänsyn till:

  • Ansökt belopp i förhållande till tillgängliga medel
  • Plan för information till avnämarna
  • Ev. erfarenheter från tidigare beviljade anslag till samma sökande