Slutredovisade projekt

Här redovisas projekt som slutförts sedan 2000. För projekt som beviljats anslag från och med 2007 ska dessutom ingå en populärvetenskaplig beskrivning.

 

 

 

 

 

Projekt-nr Titel Projektledare
F99:05 Skogsbruksmetoder för privatskogsbruket Lennart Eriksson
F99:07 Blädning och skärmföryngring i inlandsgranskogen Björn Hånell
F99:08 Kvalitetsegenskaper hos planterad och naturligt föryngrad gran på kalhygge och i högskärm Clas Fries
F99:11 Skärmskogsbruk och stabilitet (Erik Sundström) Per Holgén
F99:12 Förnyelsemönster för gran som ger valfrihet inför fortsatt beståndsbehandling och framtida lönsamhet Tomas Lundmark
F00:01 Privatskogsbruket i Klövsjö och dess framtida möjligheter Lars Kardell
F02:01 Hur kan den ekonomiska föreningen tillgodose olika ägarnyttor på en marknad med virkesöverskott och pressad lönsamhet Gun Lidestav
F05:01 Uppföljning av långliggande försök avseende virkesproduktion i lappländskt högläge Bengt Jonsson
F06:06 Rotticka på tall - ett undervärderat problem? Jonas Rönnberg
F06:07 Assessing the Triple Bottom Line Returns from Swedish Forest Commons Gun Lidestav
F06:09 Uppföljning av långliggande försök avseende virkesproduktion i lappländskt högläge Bengt Jonsson
F17:01 Skogsbrukets ekonomi med speciell inriktning mot privatskogsbruket Peichen Gong
F07:03 Instrument för privatskogsägarens målformulering Erik Vilhelmsson
F07:04 Lönsamt uttag av energived i yngre skog för den private skogsägaren Urban Bergsten
F07:08 Comparision of Social Returns Provided by Resourcesin the Swedish Forest Commons versus in NIFPShareholders Privatly Managed Forests Gun Lidestav
F08:02 Forskarskolan "Skogens skötsel och hållbara nyttjande" Urban Bergsten
F08:08 Forest management practices considering improved technology for increased use of bio-fuel Ljusk Ola Eriksson
F08:09 Aktivering av det egna försvaret hos gran och tall genom förbehandling av frön och småplantor Torkel Berglund
F09:04 Mätning av beståndsdata med ny sensorteknik på gallringsskördare Johan Sonesson
F09:05 Förbättrade skogsbruksplaner med hjälp av data från Lantmäteriets nationella laserskanning Mats Nilsson
F10:03 Skogsägarnas affärsprinciper - Hur väljer skogsägarna sina affärspartners och hur nöjda är de med affärerna Dianne Staal-Wästerlund
F10:04 Har kvinnliga skogsägare blivit mer aktiva Gun Lidestav
F10:09 Överlevnad av rödlistade mossor och lavar på hyggen och i hänsynsytor Jörgen Rudolphi
F12:05 Mobilt mätsystem för insamling av träd- och beståndsdata

Andreas Barth

F12:11 Is the risk of seedling damage by pine weevils in forest regenerations related to forest management in the surrounding landscape?

Helena Bylund

F13:06 Effekt av behandling med urea och pergamentsvamp mot rotticka hos granstubbar av varierande storlek

Jonas Rönnberg

F13:13 Hur påverkar klimatförändringarna  granbarkborren och den större märgborren?

Niklas Björklund

F14:02 Utvärdering av metoder för mätning av rundved i trave

Maria Nordström

F14:04 Tillväxteffekter av dikesrensning - en surveystudie

Ulf Sikström

F14:18 Betalningsgrundande eller betalningsstödjande virkesmätning med skördare

Lars Wilhelmsson

11:04 Intensifierad målformulering för enskilda skogsägare  Erik Wilhelmsson
15:04 Mobil laserskanning för insamling av träddata Erik Willén
15:06 ”Push&Pull”-en ny metod för skogsbruket att förbättra barkborrebekämpningen Erik Hedenström
16:12 Conservation value of low-productive forests Ainbo Hämäläinen
17:05 Hur påverkas föryngring av körning på skogsmark? Karin Hjelm, Lars Högbom, Eva Ring, Skogforsk