Gran
Medelpads landskapsblomma

 

Brattåsstiftelsen har gett anslag till fyra nya projekt

Vid stiftelsens decembermöte 2017 beslutades att finansiera fyra projekt på tillsammans 2,8 miljoner kronor.

1. Projektet "Markägare och trävarukunders perspektiv på hållbar utveckling" är en gemensam satsning av Norrskog och Brattåsstiftelsen. Det leds av Magnus Larsson på Norrskog. Kostnaderna uppgår till 1 miljon kronor varav Norrskog satsar
40 % och Brattåsstiftelsen 60 %.

2. "Drivkrafter till åtgärder i det privata skogsbruket - Kunskap kontra värdebaserade" ska ledas av Louise Eriksson, Umeå universitet och tilldelas 1 222 000 kronor.

3. Karin Hjelm på Skogforsk ska leda projektet "Hur påverkas föryngringen av körning på skogsmark?"
Anslaget uppgår till 350 000 kronor.

4. Projektet "Kan högläggning ersätta dikesrensning vid plantering av gran på fuktig mark?" får 646 300 kronor. Det ska ledas av Ulf Sikström även han på Skogforsk.

Ett projekt om dikesrensning har avslutats

Ulf Sikström har också lett ett tidigare Brattåsfinansierat projekt med rubriken "Tillväxeffekter av dikesrensning - en surveystudie". Det har nyligen avslutats. En länk till en populärversion av bland annat resultaten finns på sidan Projekt/Slutredovisade projekt/Populärbeskrivningar.

  

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med preferens för skogs- och företagsekonomiska aspekter däribland analyser av differenser mellan syd och nord och mellan olika boniteter och lägen. Genom en tilläggsdonation kan även miljöinriktad skogsforskning stödjas.