Anvisningar

Ansökan ska upprättas på Brattåsstiftelsens och Norrskogs Forskningsstiftelses gemen­samma blankett (ansokan160103.doc). Blanketten finns på respektive stiftelses hemsida. Den ska fyllas i digitalt. Den mottas en gång per år av Brattåsstiftelsen senast 1 oktober. Norrskogs Forskningsstiftelse har normalt flera ansökningstillfällen per år. Dessa aviseras på hemsidan. Ansökan ska skickas per post i 1 (ett) undertecknat original samt i form av pdf-fil till adresser som framgår på blanketten. Alla ansökningsdokument ska vara respektive stiftelse tillhanda senast det datum som aviserats. De får vara skrivna på engelska.

 1. Kräver ingen kommentar
 2. Kräver ingen kommentar
 3. Medsökande anges i förekommande fall
 4. Högst 4-åriga anslag kan sökas. Detta gäller båda stiftelserna. Ange om medel sökts eller beviljats hos annan  finansiär
 5. Bilagorna 1, 2 och 3 är obligatoriska

     Bilaga 1. Projektbeskrivning (max 5 sidor) bör innehålla följande rubriker:
  •   Bakgrund (inkl. sammanfattning av forskningen inom området hittills med referenser)
  •   Motivering
  •   Mål, teorier och/eller hypoteser
  •   Metod
  •   Genomförande
  •   Plan för publicering och information till avnämarna, normalt inkl. det enskilda skogsbruket
  •   Organisation

    
     Bilaga 2.
  Fördelning av kostnader på olika poster. (Blankett)

     Notera att kostnaderna för Publikation/information ska vara exkl. lönekostnader enligt raderna 1 och 2. Däremot ska övriga kostnader som kan hänföras till Publikation/information, t.ex. för köp av externa tjänster, inkluderas.

   
     Bilaga 3. CV och publicering

    Själva CV får vara på högst 2 sidor. Publikationslistan ska endast innehålla den sökandes respektive eventuella   medsökandes tre viktigaste publikationer med relevans för ansökan samt samtliga publikationer under de tre senaste åren. Ytterligare bilagor kan innehålla övriga upplysningar som den sökande vill åberopa.

  6. Kräver ingen kommentar